Regulamin

Netfokus.pl to serwis internetowy prezentujący zakres usług świadczonych przez NETFOKUS. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Administrator Danych Osobowych Użytkowników – NETFOKUS – oznacza Netfokus Katarzyna Fodrowska z siedzibą w Toruniu, ul. Z. Krasińskiego 115/3, NIP: 8781731339.

Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://netfokus.pl/

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych netfokus.pl, podłączona do sieci Internet, stworzona i administrowana przez NETFOKUS, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez NETFOKUS i podmioty trzecie, a także innych światowych zasobów Internetu.

Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

§ 1

Zasady korzystania z Serwisu Dane Osobowe Użytkowników

1. Każda osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;

2. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego Netfokus.pl tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.

3. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie netfokus.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

6. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

7. Na stronach Serwisu Administrator może prezentować linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Treści takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie składające oferty lub świadczące usługi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki.

8. Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to kiedy oświadczenie to doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się on z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z Serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane mu przez innego Użytkownika zostało złożone.

9. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

10. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel) wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Dane Użytkowników, którzy osobno wyrazili na to zgodę, mogę być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną i telefoniczną. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną i telefoniczną mogą być odwołane przez Użytkownika w każdym czasie. Użytkownikom aplikacji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania poprawiania danych osobowych przez Administrator Danych Osobowych. Spółka przy przetwarzaniu danych klientów stosuje się do wymogów przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. 2015. POZ. 2135 Z PÓŹN. ZM.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r, Nr 100, poz.1024 z późn. zmianami).

§ 2

Odpowiedzialność

1. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, a administrator nie jest odpowiedzialny za ich prawdziwość, kompletność lub aktualność, niemniej dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne, obiektywne i precyzyjne.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

3. Administrator nie gwarantuje, że dane podawane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe

4. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu.

6. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

7. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Użytkownikowi oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje ograniczona w następujący sposób:

a) Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;

b) całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika jest ograniczona do kwoty 1 000 zł.

8. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 3

Kontakt i reklamacje

1. Operator udostępnia Użytkownikowi adres email: kontakt@netfokus.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

2. Administrator może przesyłać Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail, związane z treścią serwisu.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@netfokus.pl lub pisemnie na adres Administratora.

4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi są realizowana przez Administratora niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail i nazwę Użytkownika przypisaną do Konta Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli po złożeniu reklamacji Użytkownik zmienił dane przypisane do jego Konta w sposób uniemożliwiający jego identyfikację, reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji lub na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

9. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Zmiany Regulaminu

1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

2. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

2. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail kontakt@netfokus.pl

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Polityka prywatności będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralną część.

Polityka prywatności

1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym m.in. systemy szyfrowania danych. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa.

2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane za ich zgodą, w celu korzystania z Serwisu oraz przekazywania informacji handlowej przez podmioty współpracujące. Adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystany w celu wysyłki newslettera oraz przekazywania informacji handlowej przez podmioty współpracując, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi zgody na ich otrzymywanie.

4. Dane osobowe, które korzystający z Serwisu podaje podczas kontaktu e-mail lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie korzystającego z Serwisu.

5. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny Administratora będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe korzystającego z Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

7. Dane osobowe zbierane w Serwisie są przekazywane bezpośrednio przez korzystających z Serwisu poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu e-mail lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora w czasie korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

8. Administrator zapewnia realizację uprawnień korzystających z Serwisu wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, korzystający z Serwisu mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

9. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia Użytkownikom logowania się do Konta, monitorowania ruchu w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto korzystającym z Serwisu na zachowanie parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

10. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

11. Korzystający z Serwisu może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji przy wykorzystaniu plików cookies, wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki; Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce